Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Klub Sportowy Movement

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym
informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy „Movement”, ul.Przytulna 7/4, Gdańsk 80-176, NIP 5833130723 REGON 221229800, zarządzający obiektem Movement Arena, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560, Stadion Energa Gdańsk (dalej jako: „Administrator”).

II. Cel przetwarzania oraz czas przechowywania Pana/Pani danych osobowych:

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) dane osobowe przekazywane podczas podpisywania zgód na uczestnictwo podopiecznych w
zajęciach – w celu realzacji usługi prowadzenia zajęć przy możliwości właściwej identyfikacji
opiekunów osób ćwiczących, w celu kontaktu z osobami korzystającymi z treningów bądź ich
rodzicami/opiekunami,

b) dane osobowe przekazywane podczas podpisywania umów/wypełniania dokumentów
niezbędnych do realizacji usług organizowanych przez Klub Sportowy „Movement” oraz „Movement
Arena”, m.in.: półkolonii, obozów, zawodów – w celu realizacji tych usług oraz na potrzeby
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników,

c) dane osobowe przekazywane podczas podpisywania umów lojalnościowych – w celu realizacji
umowy zawartej z klientem,

d) dane osobowe przekazywane w momencie podpisywania akceptacji regulaminu obiektu – w celu potwierdzenia zapoznania się z treścią regulaminu obiektu Movement Arena,

e) dane osobowe przekazywane w celach związanych z korzystaniem z usług płatniczych
dostępnych na stronie internetowej prowadzonej przez Klub Sportowy Movement – w celach
związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w szczególności w zakresie niezbędnym do
zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i
wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji Płatnika w zakresie wynikającym z
przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust.1 powyżej, Pani/Pana dane
osobowe mogą być przechowywane w celu:

a) dochodzenia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków
wynikających z przepisów prawa),

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności,
dochodzenia odszkodowań, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,

c) dochodzenia tożsamości osób dopuszczających się łamania regulaminu obiektu sportowego
Movement Arena oraz regulaminu zajęć Klubu Sportowego Movement.

III. Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Jednocześnie informujemy, iż wycofywanie zgody nie może dotyczyć zakresu danych, dla których
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania.

IV. Klubowiczowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
postanowienia RODO.

V. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klubowicz powinien kontaktować się
e-mailowo: biuro@movementarena.pl bądź telefonicznie: 798-798-882.

VI. Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom):

1. System GYMMANAGER, Firma Sharptec Mateusz Ropka, 31-864 Kraków, ul. prof. Michała
Życzkowskiego 14, NIP: 5130049645, REGON: 122633400.

2. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, NIP
7792369887.

3. Innym dostawcom usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w
związku ze świadczeniem usług płatniczych, a także w innych przypadkach gdy podmioty te
uprawnione są do uzyskania od Administratora informacji, w tym informacji zawierających
dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych,
instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów
kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych.

4. Inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są
do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora,
które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy
nadzorcze wobec Administratora.

VII. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

RODO – PRAWA KLIENTA

Prawa klienta:
– prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
– prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę będącą podstawą przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych. Jednocześnie wskazujemy Państwu, iż wycofywanie zgody nie może dotyczyć
zakresu danych, dla których podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa, bądź inne
zobowiązanie długoterminowe, aż do czasu ich wypowiedzenia, zerwania lub zakończenia, jak
również tych danych, dla których istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania.

W celu wycofania zgody wystarczy skierować pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody i przesłać je
do nas pocztą lub na nas adres mailowy.

Po cofnięciu przez Pana/Panią niniejszej zgody, Klub Sportowy Movement niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania niniejszych danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.